Общи условия

Общи условия за използване на www.vidioptics.bg

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Визионера Ритейл ЕООД и лицата ползващи сайта www.vidioptics.bg, по-долу за краткост „уебсайт“. Неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – раздел…….от общите условия.

Уебсайтът се управлява от Визионера Ритейл ЕООД с ЕИК 207201246 по-долу за краткост „Оператор“. Визионера Ритейл ЕООД е търговско дружество – собственик на верига оптики „ВИДИ“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: contact@vidioptics.bg

Телефон: 0884 489 459

 1. ДЕФИНИЦИИ 

„САЙТ“ означава уебсайта на адрес www.vidioptics.bg, представляващ обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображения или дриги материали и ресурси.

„АКАУНТ“ означава потребителски абонамент на www.vidioptics.bg, включващ персонален идентификатор, парола и права за достъп до определени услуги.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт, което лице използва функционалностите на сайта.

„ПОТРЕБИТЕЛ“ означава потребител по смисъла на закона за защита на потребителите (ЗЗП)

„ЛИЧНИ ДАННИ“ означава лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по Закона за защита на личните данни: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРАНО“ е лице, което може да бъде идентифицирано прако или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„ОБРАБОТВАНЕ  НА  ЛИЧНИ  ДАННИ“  означава  всяка  операция  или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране,  структуриране,  съхранение,  адаптиране  или  промяна, извличане,   консултиране,   употреба,   разкриване   чрез   предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„СУБЕКТ НА ДАННИ“ означава всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

„АДМИНИСТРАТОР“ означава дружеството Визионера Ритейл ЕООД

„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ означава настоящите общи условия за ползването на сайта.

Съкращения, които могат да бъдат използвани:

 • ГПК – Граждански процесуален кодекс
 • ТЗ – Търговски закон
 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
 • ЗЗП – Закон за защита на потребителите
 • ЗПУ – Закон за пощенските услуги
 • ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)
 • ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни
 • КЗЛД – Комисия за защита на личните данни

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. Настоящият документ    съдържа    Общи    условия,    съгласно които „Визионера Ритейл“ЕООД с ЕИК: 207201246 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет сайта www.vidioptics.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “съгласен съм”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за престой в сайта, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на vidioptics.bg IP адрес на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. 
 3. Продуктите, които се намират в Уебсайта не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ предлагани от търговеца продукти.
 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
 1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация извън допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 1. Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално. Въпреки това е възможно за кратки периоди съдържанието на сайта да се разминава с реалните предложения в оптиките. В този смисъл, валидни са актуалните предложения в оптиките.
 2. Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън него, потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху външното съдържание и неговата актуалност.
 3. “Визионера Ритейл“ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством уебсайта www.vidioptics.bg. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Визионера Ритейл“ЕООД във връзка с ползването на уебсайта www.vidioptics.bg, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Визионера Ритейл“ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
 1. Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.
 2. При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Визионера Ритейл“ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика. Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме , съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта www.vidioptics.bg

Информация за контакти по въпроси свързани със защитата на личните данни в Дружествто: Тел: +359 877 499 319 e-mail: data@vidioptics.bg

ВАЖНО:

Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате.

Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.

Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на действащите договорни задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; за изпълнение на договорни задължения и др.

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. за информация и контакти 02/91-53-518; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg

6.1. Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Визионера Ритейл“ ЕООД (наричано оттук нататък „Визионера Ритейл“) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • За какви цели ги събираме?
 • В рамките на какъв срок ги съхраняваме?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промени на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност Визионера Ритейл декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

6.2. Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Непряко идентифициране е например номерът на мобилния Ви телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

6.3. Какви лични данни събира Визионера Ритейл за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти и услуги е възможно Визионера Ритейл да събира следната информация за Вас:

 • Име, фамилия, дата на раждане, електронна пощаи др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб страница, попълване на формата за изпращане на запитвания;
 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;
 • Информация от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

6.4. На какво основание Визионера Ритейл обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Визионера Ритейл събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

Визионера Ритейл събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш обект или при регистрация на уеб страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите магазини, уеб страницата ни или с волеизявление на email: data@vidioptics.bg

6.5. За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от Визионера Ритейл;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги като може да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Обработваме личните Ви данни за изпълнение на наши законови задължения; за легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

6.6. По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За   да   предостави   продукти   и   услуги,   Визионера   Ритейл   обработва    (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • Чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, предоставениот служители на Визионера Ритейл. Формулярите се предоставят и попълват в магазините ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги.
 • Чрез посещение на уеб страницата ни.
 • При актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда.
 • Чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страницата www.vidioptics.bg. 
 • Чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

6.7. Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

 • Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.
 • Личните данни, събирани при Вашето посещение на уебсайтa ни посредством бисквитки, се съхраняват за срок от 26 месеца. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.
 • Личните ви данни няма да бъдат изтрити, ако те са необходими за решаване на висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

6.8. На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Визионера Ритейл се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Визионера Ритейл да разкрие личните Ви данни на следните лица:

Лица, обработващи данни от името на Дружеството:

 • Пощенски и куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи стоки, договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница.
 • Представители, дистрибутори и подизпълнители на Дружеството при предлагането, изработката и продажбата на продукти и услуги;
 • Лица, наети на граждански договор от Дружеството, подпомагащи процесите по продажба, доставка и др. на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което по договор обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – здравен специалист, счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационната система, адвокати и адвокатски дружества и др.;

Лица, обработващи данните от свое име

 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство

6.9. Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

6.10. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (ОЗРД) и др.

6.11 Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото да получите потвърждение от нас дали се обработват Ваши лични данни и на достъп до личните данни, които Визионера Ритейл обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Визионера Ритейл коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на data@vidioptics.bg
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от data@vidioptics.bg, в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукт
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица чрез изпращане на възражение до data@vidioptics.bg ;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: data@vidioptics.bg
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.
 • Право на преносимост на данни към друг Администратор на данни.

На искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво означават горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни съществуването  на  право  да  се  изиска  от Администратора  коригиране  или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни,
 • свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до КЗЛД;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.

Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани
 • субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

Право на възражение

Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани с легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

 • обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

 1. Политика за използване на „бисквитки“

7.1. Общи положения

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта.

На този Уебсайт използваме „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Визионера Ритейл не носи отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

7.2. Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

7.3. Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.

7.3.1. Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата. Тази категория включва, например:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

7.3.2. Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

7.3.3. Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива „бисквитки“ (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси („реклама, базирана на индивидуалния интерес“).

7.3.4. „Бисквитки“ при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра Ви („бисквитка при препращане“), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

7.3.5. Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

7.3.6. Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

www.vidioptics.bg разполага със заложени кодове за проследяване на страниците, в това число и на фейсбук – facebookpixel.

 1. Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност)

Актуална Политика за поверителност можете да намерите на нашите уеб страници.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

„Визионера Ритейл“EООД може по всяко време да променя и актуализира настоящите Общи условия, вкл. по отношение на политиката за защита на личните данни.

При промяна актуализираните Общи условия ще бъдат публикувани на Интернет страницата. Освен това на видно място в Интернет страницата ще бъдат публикувано съобщение, за това че има промени в Общи условия, а на регистрираните потребители може да бъде пращано и допълнително съобщение за това.

Тези политики за поверителност са приети от Джой Фешън и са в сила от август 2023 г. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните: Любомир Янков тел: 0877 499 319

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Визионера Ритейл“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

Настоящите Общи условия са в сила от 1.08.2023 г.